Условия на онлайн застраховка Злополука

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ПРОДУКТА по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

На корпоративния сайт на Дружеството http://www.generali.bg/ ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно Вътрешни правила на Дженерали Застраховане АД за администриране на молби, жалби, сигнали и препоръки от ползватели на застрахователни услуги, които са публикувани на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Онлайн застраховка Злополука е вторият изцяло елекронен продукт в портфейла на Дженерали Застраховане АД, представен в online.generali.bg. Застрахователната премия по тази онлайн застраховка се заплаща само еднократно, чрез кредитна/ дебитна карта или еРау. Онлайн застраховката влиза в сила 0.00 на деня следващ плащането на премията по успешно извършена заявка.

Общи положения

Застраховани лица по онлайн застраховка Злополука – индивидуална или групова, могат да бъдат български граждани и чуждестранни физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, които към момента на сключване на застраховката са на възраст от 0 до 68 години, включително. По тази застраховка НЕ се застраховат:

  • Лица със загубена работоспособност над 50%
  • Лица под 14 години и лица поставени под пълно запрещение, по риска „смърт от злополука”.
  • Лица, които към момента на сключване на застраховката са на възраст 69 години.

Покрити застрахователни рискове

Онлайн застраховка Злополука предлага покритие по следните групи основни и допълнителни рискове:

Основно покритие на застраховка Злополука:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука;
  • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука;

Допълнително покритие на застраховка Злополука:

  • Разходи за медицински транспорт и/или репатриране (покритието важи само за територията на Република България);
  • Медицински разходи вследствие на злополука (покритието важи само за територията на Република България);
  • Дневни пари за болничен престой (хоспитализация) вследствие на злополука;

Срок на застраховка Злополука

Онлайн застраховка Злополука – индивидуална и групова се сключват за срок до една година. Застраховката влиза в сила в 0.00 ч на деня, посочен в електронната застрахователна полица и сертификат, само при заплатена обща цена на застрахователния договор.

Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователната премия по застраховката се определя по действащата тарифа на застрахователя в зависимост от срока и избраната застрахователна сума. Заплаща се еднократно при сключване на полицата. Минималният размер на застрахователната премия е 5 лева или общо 5.10 лева с включения данък от 2%. Застрахователната премия и данъкът върху нея се заплащат еднократно при сключване на полицата.

Застрахователна сума или обезщетение

Застрахователят изплаща дължимата застрахователна сума или обезщетение в срок до 15 работни дни от датата, на която са представени необходимите документи и поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.

Документи за изтегляне

Подробни Общи условия на застраховка Злополука pdf, 229  
Информационен документ за застрахователен продукт Злополука и заболяване.pdf pdf, 61