Условия на онлайн застраховка Злополука

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

http://www.generali.bg/ на този сайт ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал.1 от КЗ, които са публикуване на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове, като медиация и арбитраж.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Онлайн застраховка Злополука е вторият изцяло елекронен продукт в портфейла на Дженерали Застраховане АД, представен в online.generali.bg. Застрахователната премия по тази онлайн застраховка се заплаща само еднократно, чрез кредитна/ дебитна карта. Онлайн застраховката влиза в сила 0.00 на деня следващ плащането на премията по успешно извършена заявка.

Общи положения

Застраховани лица по онлайн застраховка Злополука – индивидуална или групова, могат да бъдат български граждани и чуждестранни физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, които към момента на сключване на застраховката са на възраст от 0 до 68 години, включително. По тази застраховка НЕ се застраховат:

 • Лица със загубена работоспособност над 50%
 • Лица под 14 години, поставени под пълно запрещение, лица по риска „смърт от злополука”.
 • Лица, които към момента на сключване на застраховката са на възраст до 0 или над 68 години.

Покрити застрахователни рискове

Сключвайки онлайн застраховка Злополука, застрахованото лице е с пълно покритие на рисковете, включващо основно и допълнителни покрития.

Основно покритие на застраховка Злополука:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката;
 • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука, настъпила за първи път до един месец и повторно до три месеца от датата на настъпване на злополуката;

Важно: В основното покритие на застраховката не се включва рискът „Смърт на застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката” по отношение на лица до 14 години, както и лица, поставени под пълно запрещение независимо от клаузата, по която се сключва застраховката.

Допълнително покритие на застраховка Злополука:

 • Разходи за медицински транспорт и/или репатриране ( покритието важи само за територията на Република България);
 • Медицински разходи вследствие на злополука (покритието важи само за територията на Република България);
 • Дневни пари за болничен престой (застрахователят изплаща посочената в договора за застраховка сума за всеки ден болничен престой, с изключение на първите три дни);

Онлайн застраховка Злополука се сключва по една от следните клаузи:

 • Клауза А – индивидуална застраховка Злополука. Клаузата включва рисковете от основното и допълнителните покрития – разходи за медицински транспорт и/или репатриране, медицински разходи вследствие на злополука и/или дневни пари за болничен престой, смърт на застрахования вследствие на злополука, трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополукаи временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука”;
 • Клауза Б – групова застраховка Злополука. Клаузата включва рисковете от основното и допълните покрития.

Срок на застраховка Злополука

Онлайн застраховка Злополука – индивидуална и групова се сключват за срок до една година. Срокът на застраховката се определя така, че при изтичането му, застрахования/те да не надвишава/т 68 годишна възраст. Застраховката влиза в сила в 0.00 ч на деня, посочен в електронния застрахователен сертификат, само при заплатена обща стойност на застрахователния договор.

Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователната премия по застраховката се определя по действащата тарифа на застрахователя в зависимост от срока и конкретните обстоятелства. Заплаща се еднократно при сключване на полицата. Минималният размер на застрахователната премия е 5 лева или общо 5.10 лева с включения данък от 2%. Застрахователната премия и данъкът върху нея се заплащат еднократно при сключване на полицата.

Застрахователно обезщетение

Застрахователят изплаща дължимата застрахователна сума или обезщетение в срок до 15 работни дни от датата, на която са представени необходимите документи и поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.

Документи за изтегляне

Подробни Общи Условия на застраховка Злополука.pdf pdf, 102