Условия на онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистънс

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ПРОДУКТА по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

На корпоративния сайт на Дружеството http://www.generali.bg/ , можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно Вътрешни правила на Дженерали Застраховане АД за администриране на молби, жалби, сигнали и препоръки от ползватели на застрахователни услуги, които са публикувани на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Важна информация за сключване на онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина.

Онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс, сключена през портала online.generali.bg е изцяло електронна. Застрахователната премия по тази полица се заплаща еднократно.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Застраховат се български граждани, както и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание (валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец по смисъла на закона за чужденците в Република България или валидно удостоверение за продължително, или постоянно пребиваване на гражданин на държава - членка на Европейски съюз, на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария).

За български граждани и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание, покрити по застраховката, териториалният обхват на застраховката покрива целия свят, с изключение територията на Република България и държавата на постоянно местожителство и произход на застрахования.

За лица пътуващи до дестинация Република Турция, се прилагат 25 валутни единици самоучастие за всяко едно събитие.

В случаите, когато Застрахованият е чуждестранен гражданин, който няма статут на постоянно пребиваващ в Република България, максималната продължителност на договора не може да надхвърля 4 месеца. Това ограничение не се прилага за застраховани граждани на държава членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейскоро икономическо пространство, на територията на която Застрахователят може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

т.5 от ОУ - Застраховката се сключва само и единствено преди началото на пътуването в чужбина като началната му точка следва да се намира в Република България. 5.1 При неспазване на това условие и сключване на застраховката без изричното съгласие на Застрахователя след началото на пътуването и/или от началната точка извън пределите на Република България, последният има право да прекрати договора за застраховка едностранно в едномесечен срок от узнаването на това обстоятелство без предизвестие. 5.2 Ако преди прекратяване на договора по т. 5.1 е настъпило застрахователно събитие Застрахователят отказва изцяло изплащането на застрахователно обезщетение. 5.3. В случай, че възникне спор за това дали застраховката е сключена преди началото на пътуването  с начална точка в пределите на Република България, тежестта за доказване е за сметка на Застраховащия/Застрахования.

ПОКРИТИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ вследствие на злополука или акутно заболяване

Основно покритие на застраховката  

 • Медицински разходи, вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Разходи за спешно дентално лечение
 • Разходи за планинско издирване
 • Разходи за репатриране на застрахования
 • Разходи за репатриране на тленни останки

Специални пакетни покрития

 • Пакет Злополука. Пакетът включва следните рискови покрития:
 • Смърт от злополука
 • Трайна неработоспособност от злополука
 • Пакет Съкращаване или удължаване на престоя. Пакетът включва следните рискови покрития:
 • Съкращаване на престоя/предсрочно завръщане на застрахования в България
 • Удължаване на престоя
 • Пакет Лична отговорност. Пакетът включва следните рискови покрития:
 • Обща Гражданска отговорност
 • Пакет Правна помощ. Пакетът включва следните рискови покрития:
 • Правна помощ
 • Пакет Сигурен портфейл. Пакетът включва следните рискови покрития:
 • Загуба или кражба на лични документи и банкови карти.
 •  Пакет Полет. Пакетът включва следните рискови покрития: 

- Забавяне или отмяна на редовен полет
- Изпускане на свързващ редовен полет
- Загуба на регистриран багаж
- Закъснение на регистриран багаж        

 •  Пакет На път. Пакетът включва следните рискови покрития:

- Разходи за хотел при ПТП
- Зареждане на грешно гориво
- Загуба на ключ за МПС
- Правна помощ и гаранция за освобождаване при ПТП  

 •  Пакет Ски и сноуборд. Пакетът включва следните рискови покрития:

- Ски/сноуборд екипировка
- Карта за ски съоръжения
- Заместваща ски/сноуборд екипировка под наем

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката може да влезе в сила в деня и часа на закупуване или в 00.00 часа на деня, посочен в полицата  и сертификата за начало на срока при условие, че към тази дата дължимата премия е постъпила по банков път по сметката на застрахователя и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата за край на застраховката.

Застраховката се сключва за пътуване с цел:

 • туризъм;
 • любителско каране на ски или сноуборд на определените за това места;
 • бизнес срещи;
 • обучение и специализации на учащи и преподаватели, професионална квалификация – краткосрочни и дългосрочни курсове, международни програми и други;
 • гостуване;
 • работа или професионален, или състезателен спорт, групирани в рискови класове, както следва:
  Първи рисков клас:
  Работа: администрация, търговия, финанси, застраховане, култура, научно-изследователска и образователна дейност (учители), селскостопанск,а и животновъдна дейност, хранително-вкусова промишленост, работници в сферата на услугите - хигиенисти, фризьори, козметици, масажисти, детегледачки и други подобни, пощальони, шивашка и текстилна промишленост, журналистика (без военна), електроника и информационни технологии, здравеопазване и фармацевтика, архитектурна и проектантска дейност, шофьори на тежкотоварни автомобили, гражданска авиация, ЖП транспорт;
  Професионален или състезателен спорт: лека атлетика, крикет, голф, гимнастика (с изкл. на акробатика), плуване, спортна стрелба, шах, боулинг;
  Втори рисков клас:
  Работа: енергетика, металургия, машиностроене и машинообработване, химическа, полиграфическа, стъкларска, порцеланово-фаянсова и кожаро-кожухарска промишленост, производство на строителни материали, ниско строителство, куриерски услуги, речен транспорт;
  Професионален или състезателен спорт: баскетбол, колоездене, хандбал, хокей на трева, водна топка, волейбол, фехтовка, стрелба с лък, гребане с кану (с изкл. на планинско), спортно гребане, яхтинг, водни ски, шорт-трек (кънки бягане), ски бягане, скокове във вода, фигурно пързаляне, каране на ролери, скейтборд, бадмингтон, танци (класически, спортни, фолклорни), тенис на маса, скуош;
  Трети рисков клас:
  Работа: дърводобив и дървопреработване, високо строителство (без работа на скеле), горско и ловно стопанство, морски транспорт, военнослужещи (без авиация), циркови артисти, дресьори и други подобни;
  Професионален или състезателен спорт: ски (вкл. аплийски дисциплини) и сноуборд, бейзбол, футбол, езда, бобслей, планинско гребане с кану, рафтинг, въздушна акробатика, тенис на корт, акробатика;
  Четвърти рисков клас:
  Работа: военна журналистика, подземно строителство, работа на скеле, каскадьори, алпинисти, пиротехници, морски флот и военна авиация, рудодобивна и рудопреработвателна дейност (миньори), водолази и спалеология, работници на нефтени платформи;
  Професионален или състезателен спорт: всички видове моторни спортове (земя, въздух и вода), всички видове въздушни и авиационни спортове (вкл. парашутизъм, делтапланеризъм, параглайдинг и др.), бънджи скокове, алпинизъм, спалеология, скално катерене, леководолазен спорт, както и участия в експедиции до места с екстремални климатични и природни условия, спортно ориентиране, американски футбол, ръгби, хокей на лед, бокс, кик бокс, бойни изкуства, вдигане на тежести, борба.

Опция Мулти-трип на застраховка Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс важи за многократни пътувания, с максимална продължителност на всяко пътуване до 30 дни, 60 дни или 90 дни за срок от 1 година.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА.

Размерът на застрахователната сума по отделните клаузи се определя, както следва:

 • По Основно покритие, размерът на застрахователната сума се определя от застрахования в установените от застрахователя граници от 2 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD.

Независимо от размера на застрахователната сума по тази клауза, отговорността на застрахователя за разходите за спешна стоматологична помощ за срока на застраховката е до 250 EUR/USD.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя, и срещу която Застрахователят покрива договорените по полицата рискове.

Застрахователната премия се определя от застрахователя, съгласно тарифата му, действаща към момента на сключване на застраховката, в зависимост от:

- размера на застрахователната сума; - покритите застрахователни рискове; - срокът на застраховката; - видът и целта на пътуването; - възрастта на застрахованото лице; - други съществени рискови обстоятелства.

Минималният размер на застрахователната премия е 5 лева или общо 5.10 лева с включения данък от 2%.
Застрахователната премия и данъкът върху нея се заплащат еднократно при сключване на застраховката. Не се допуска разсрочено плащане на тези суми.

КОГАТО НАСТЪПИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпването на застрахователно събитие по Основно покритие, застрахованият, негов близък, негов довереник или медицинско лице следва да се свърже незабавно, при първа възможност, до 48 часа с асистиращата компания на посочените в полицата телефони, и да предаде на същата цялата необходима медицинска и финансова информация и документи, които бъдат поискани, както и да спазва стриктно получените от асистиращата компания инструкции.

В случай, че не можете директно да осъществите контакт с асистиращата компания – EUROPE ASSISTANCE HUNGARY, свържете се със служител от Център за обслужване на клиенти на Дженерали Застраховане АД, който ще ви помогне.

В случай, че застрахованият сам е заплатил разходите за оказаната му медицинска помощ, той може да предяви претенция за възстановяване на направените от него разходи директно към Застрахователя, като представи документите, необходими за установяване на събитието, правото на обезщетение и неговия размер, след завръщането си в Република България. Застрахователят не възстановява медицински разходи, надвишаващи 150 вал. единици, направени от застрахования, без предварително одобрение от асистиращата компания.

Важно е да се знае, че клиентът трябва да събере и запази оригиналите на всички медицински и финансови документи издадени във връзка със застрахователното събитие. Това се прави с цел документите да бъдат приложени към претенцията на клиента към Дженерали Застраховане АД.
Претенциите се разглеждат в сроковете и в съответствие с Общите Условия на застраховка Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс.

Документи за изтегляне

ИДЗП_Помощ_при_пътуване_с_осигурен_асистанс.pdf pdf, 1296  
Подробни общи условия на застраховка Помощ при пътуване в сила 01.06.2020.pdf pdf, 327