Права за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за заявяване и предоставяне на застрахователен договор (застрахователна полица) от разстояние

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни договори (застрахователни полици) в реално време през системата online.generali.bg, находяща се на виртуален адрес www.online.generali.bg . Системата се обслужва от „Дженерали Застраховане” АД и е наричана по-долу системата online.generali.bg. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

1. „Дженерали Застраховане” АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, представлявано от Данчо Данчев – Председател на Упрaвителния съвет и Главен изпълнителен директор и Жанета Джамбазка – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор, наричано по-долу ЗАСТРАХОВАТЕЛ
и
2. КЛИЕНТ (по смисъла на дефиницията по-долу), с посочени при поръчка име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК и други необходими данни, наричан по-долу в договора КЛИЕНТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Настоящите Общи условия се спазват винаги, когато КЛИЕНТЪТ заяви електронна поръчка през електронната страница, находяща се на www.online.generali.bg. С кликването върху бутон „Съгласен съм”, потребителят се съгласява, като изцяло приема настоящите Общи условия.

I. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Чл.1. По смисъла на тези Общи условия изброените по-долу дефиниции имат следното значение:
(1) СИСТЕМА ONLINE.GENERALI.BG, на виртуален адрес www.online.generali.bg, е интернет базирана система (платформа) за предоставяне на застрахователни полици от разстояние.
(2) КЛИЕНТ – физическо/юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на системата online.generali.bg, заявява своето желание за сключване на застрахователна полица и дължи заплащането на застрахователна премия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – формата, в която се сключва застрахователния договор между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и КЛИЕНТА.
(4) ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА – направена заявка за предоставяне на застрахователна полица чрез системата online.generali.bg, където в рамките на електронната заявка клиентът предоставя лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица.
(5) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ – сумата, която КЛИЕНТА заплаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и срещу която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ носи покрития по застрахователната полицата риск.

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.2. Валидна поръчка за предоставяне на застрахователна полица се подава от КЛИЕНТА като последния извърши последователно следните действия в системата online.generali.bg:
(1) След като КЛИЕНТЪТ попадне на електронната страница на системата online.generali.bg – www.online.generali.bg има възможност да избере конкретен застрахователен продукт и да започне процедура по заявяване на застрахователната полица за него;
(2) За избиране на конкретен застрахователен продукт КЛИЕНТЪТ кликва върху бутон, който носи наименованието на продукта в меню „Навигация”. След направения избор на продукт се кликва на бутон „Заявете сега” и системата автоматично го пренася в част стъпка 1 – „Калкулиране на основна премия”; (3) В част „Условия” КЛИЕНТЪТ получава необходимата преддоговорна информация по чл.185 от Кодекса за застраховането;
(4) На етап „Калкулатор” КЛИЕНТЪТ въвежда изискуемите основни данни и получава базова калкулация за застрахователната премия по избрания застрахователен продукт.
(5) За да продължи заявката си, КЛИЕНТЪТ натиска бутон „Напред” и автоматично се пренасочва към следващия етап „Въвеждане на данни”, където въвежда/попълва исканите от системата данни;
(6) За да бъде валидно заявена застрахователната полица е необходимо всички данни да бъдат точно и вярно въведени от КЛИЕНТА. Това гарантира получаването на индивидуална цена за избрания застрахователен продукт. Ако въведените данни са неверни, непълни и/или неточни КЛИЕНТЪТ не може да премине към следващата стъпка от заявкатата за предоставяне на оферта за застрахователна полица – „Преглед на офертата”, включително и ако посочения от КЛИЕНТА адрес и/или телефонен номер е неточен, неверен или непълен.
(7) На стъпка „Преглед на офертата” КЛИЕНТЪТ може да направи пълен преглед на своята заявка. За да се продължи към следващата стъпка е необходим избор на „Метод на плащане”. Тук КЛИЕНТЪТ маркира също, че приема настоящите Общи условия, съответните за избрания застрахователен продукт Общи условия, приети от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на основание чл.186 от Кодекса за застраховането (не се прилага за задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите) и въвежда генерирания „Код за сигурност”;
(8) След изборът на „Метод на плащане”, КЛИЕНТЪТ въвежда всички необходими данни за извършване на плащането и потвърждава направения до момента избор. На последната стъпка, КЛИЕНТЪТ получава потвърждение, че заявката му е направена успешно.
(9) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за некоректна информация попълнена от КЛИЕНТА по време на заявката.

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.3. След като поръчката е приета от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез системата online.generali.bg, КЛИЕНТЪТ получава съобщение на имейл адреса, който е предоставил, с информация за застрахователния продукт, който е избрал. КЛИЕНТЪТ получава към имейла и Общите условия по чл.186 от Кодекса за застраховането на застрахователния продукт (не се прилага за задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Застрахователните премии на застрахователните продукти, предлагани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез системата online.generali.bg, са в български лева (BGN). Към застрахователната премия се начислява данък от 2% по Закона за данък върху застрахователните премии, който се събира с нея. По задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, КЛИЕНТЪТ заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл.5 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от КЛИЕНТА се посочват на отделен ред в застрахователната полица.

Чл. 5. Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат по един от следните начини:

  1. За застраховка Гражданска отговорност  - чрез дебитна/кредитна карта; с банков превод, както и по куриер чрез наложен платеж;

  2. За застраховки Помощ при пътуване в чужбина, Злополука и  Домашно имущество – чрез дебитна или кредитна карта или чрез система за разплащания еРау.

V. ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Чл.6. След успешно приключване на електронната поръчка чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща на имейл адрес, предоставен от КЛИЕНТЪТ, информация за застрахователната полица, когато става въпрос за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Получената от КЛИЕНТЪТ по предходното изречение информация не съставлява застрахователна полица. След успешно приключване на електронната поръчка на застраховка Помощ при пътуване в чужбина, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТЪТ, със застрахователен сертификат, Общите условия по застраховката и Бланка на отчет за медицински разходи, направени в чужбина. Полученият от КЛИЕНТЪТ сертификат и приложените към него документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователния сертификат на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

След успешно приключване на електронна поръчка на застраховка Злополука, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТЪТ, със застрахователен сертификат и Общите условия по застраховката. Полученият от КЛИЕНТЪТ сертификат и приложените към него документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователния сертификат на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

След успешно приключване на електронна поръчка на застраховка Домашно имущество, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТЪТ, със застрахователен сертификат и Общите условия по застраховката. Полученият от КЛИЕНТЪТ сертификат и приложените към него документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователния сертификат на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

Чл. 7. Застрахователната полица по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се доставя лично на КЛИЕНТЪТ по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ.

Застрахователен сертификат по застраховка Домашно имущество се доставя лично на КЛИЕНТА по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в случаите, когато имотът е ипотекиран и застраховката е в полза на банка.

Чл. 8. Застрахователната полица по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се предава на КЛИЕНТЪТ лично срещу документ за самоличност. КЛИЕНТЪТ саморъчно подписва полицата и придружаващите я документи (при наличието на такива) пред представителя на специализираната куриерска служба. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за предаване на пратката, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да я достави.

Чл. 9. Застрахователните полици по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се доставят от външна за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ специализирана куриерска служба и той няма пряк контрол върху дейността й. Поради това ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за възможни забавяния на доставката в инцидентни случаи. При наличие на такива КЛИЕНТЪТ трябва своевременно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на имейл: online.bg@generali.com .

VІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Чл. 10. По силата на чл.12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние КЛИЕНТЪТ може да се откаже от сключената чрез системата online.generali.bg застрахователна полица в срок до 14 дни от сключването й.

Чл. 11. Застрахователни полици във връзка с пътуване, багаж или всички други краткосрочни застрахователни полици със срок по-малък от 1 календарен месец, не могат да се отказват по реда на предходната разпоредба.

Чл.12. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ по чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, той дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ частта от застрахователната премия, съответна на периода, през който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски.

Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на КЛИЕНТА всички заплатени от него суми, с изключение на сумите по чл. 12 от настоящите Общи условия, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението на КЛИЕНТА за упражняване правото му на отказ.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията в системата online.generali.bg да се поддържа винаги вярна и актуална.

Чл.15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не гарантира, че достъпът до системата online.generali.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до системата online.generali.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

VІІІ. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставяни от КЛИЕНТЪТ. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ІХ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ("cookies")

Чл.17. Бисквитката ("cookie") представлява малък файл съдържащ информация за използването на даден сайт на текущия компютър. Файла се пази на твърдия диск на Вашия компютър или временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Ако отстраните или откажете употребата на "бисквитки" на този уеб сайт, функционалността му ще се повлияе и това може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои от функциите му могат да станат недостъпни.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. С приемането на настоящите Общи условия от КЛИЕНТЪТ се счита, че същият дава изрично съгласието си по смисъла на чл.13, ал.1, изр.2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на застрахователната полица да започне преди изтичането на срока за упражняване правото на отказ от страна на КЛИЕНТЪТ по чл.10 от тези Общи условия.

Чл.19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правото да променя по всяко време Общите условия по предлаганите от него застрахователни продукти, като своевременно публикува тези промени в сайта www.online.generali.bg заедно със съобщение за промените.

Чл.20.Промените в тези Общи условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за доставка на застрахователна полица.

Чл.21. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.