Права за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за заявяване, сключване и предоставяне на застрахователен договор (застрахователна полица) от разстояние

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни договори (застрахователни полици) в реално време през системата online.generali.bg, находяща се на виртуален адрес online.generali.bg . Системата се обслужва от „Дженерали Застраховане” АД и е наричана по-долу системата online.generali.bg. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

1. „Дженерали Застраховане” АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68. Разрешение за извършване на застрахователна дейност №1 от 26 март 1998г., представлявано винаги заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет и Изпълнителни директори или изрично упълномощен техен представител.

2. КЛИЕНТ (по смисъла на дефиницията по-долу), с посочени при поръчка име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК и други необходими данни, наричан по-долу в договора КЛИЕНТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Настоящите Общи условия се спазват винаги, когато КЛИЕНТЪТ заяви електронна поръчка през електронната страница, находяща се на www.online.generali.bg. С кликването върху бутон „Съгласен съм”, потребителят се съгласява, като изцяло приема настоящите Общи условия.

I. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Чл.1. По смисъла на тези Общи условия изброените по-долу дефиниции имат следното значение:
(1) СИСТЕМА ONLINE.GENERALI.BG, на виртуален адрес www.online.generali.bg, е интернет базирана система (платформа) за предоставяне на застрахователни полици от разстояние.
(2) КЛИЕНТ – физическо/юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на системата online.generali.bg, заявява своето желание за сключване на застрахователна полица и дължи заплащането на застрахователна премия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – формата, в която се сключва застрахователния договор между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и КЛИЕНТА.

(4) СЕРТИФИКАТ - писмен/удостоверителен документ за сключен застрахователен договор.


(5) ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА – направена заявка за предоставяне на застрахователна полица чрез системата online.generali.bg, където в рамките на електронната заявка клиентът предоставя лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица.
(6) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ – сумата, която КЛИЕНТЪТ заплаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и срещу която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ носи покрития по застрахователната полицата риск.

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.2. Валидна поръчка за предоставяне на застрахователна полица се подава от КЛИЕНТА като последния извърши последователно следните действия в системата online.generali.bg:
(1) След като КЛИЕНТЪТ попадне на електронната страница на системата online.generali.bg – www.online.generali.bg има възможност да избере конкретен застрахователен продукт и да започне процедура по заявяване на застрахователната полица за него;
(2) За избиране на конкретен застрахователен продукт КЛИЕНТЪТ кликва върху бутон, който носи наименованието на продукта в меню „Навигация”. След направения избор на продукт се кликва на бутон „Заявете сега” и системата автоматично го пренася в част стъпка 1 – „Калкулиране на основна премия”;

(3) В част „Условия” КЛИЕНТЪТ получава необходимата преддоговорна информация, относно Застрахователя и застрахователния продукт, съгласно изискванията на Кодекса за застраховане.
(4) На етап „Калкулатор” КЛИЕНТЪТ въвежда изискуемите основни данни и получава базова калкулация за застрахователната премия по избрания застрахователен продукт.
(5) За да продължи заявката си, КЛИЕНТЪТ натиска бутон „Напред” и автоматично се пренасочва към следващия етап „Въвеждане на данни”, където въвежда/попълва исканите от системата данни;
(6) За да бъде валидно заявена застрахователната полица е необходимо всички данни да бъдат точно и вярно въведени от КЛИЕНТА. Това гарантира получаването на индивидуална цена за избрания застрахователен продукт. Ако въведените данни са неверни, непълни и/или неточни КЛИЕНТЪТ не може да премине към следващата стъпка от заявката за предоставяне на оферта за застрахователна полица – „Преглед на офертата”, включително и ако посочения от КЛИЕНТА адрес и/или телефонен номер е неточен, неверен или непълен.
(7) На стъпка „Преглед на офертата” КЛИЕНТЪТ може да направи пълен преглед на своята заявка. За да се продължи към следващата стъпка е необходим избор на „Метод на плащане”. Тук КЛИЕНТЪТ маркира също, че е получил необходимата преддоговорна информация и е запознат с, и приема настоящите Общи условия, съответните за избрания застрахователен продукт Общи условия, приети от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на основание чл.348 от Кодекса за застраховането (не се прилага за задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите) и въвежда генерирания „Код за сигурност”;
(8) След избор на „Метод на плащане”, КЛИЕНТЪТ въвежда всички необходими данни за извършване на плащането и потвърждава направения до момента избор. На последната стъпка, КЛИЕНТЪТ получава потвърждение, че заявката му е направена успешно.
(9) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за некоректна информация попълнена от КЛИЕНТА по време на заявката.

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.3. След като поръчката е приета от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез системата online.generali.bg, КЛИЕНТЪТ получава съобщение на имейл адреса, който е предоставил, с информация за застрахователния продукт, който е избрал. КЛИЕНТЪТ получава към имейла и Общите условия на застрахователния продукт (не се прилага за задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Застрахователните премии на застрахователните продукти, предлагани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез системата online.generali.bg, са в български лева (BGN). Към застрахователната премия се начислява данък от 2% по Закона за данък върху застрахователните премии, който се събира с нея. По задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, КЛИЕНТЪТ заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл.10 от НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия, суми от КЛИЕНТА се посочват на отделен ред в застрахователната полица.

Чл. 5. Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат по един от следните начини:

  1. За застраховка Гражданска отговорност  - чрез дебитна/кредитна карта, издадена на името на застраховащия; с банков превод, както и по куриер чрез наложен платеж или чрез система за разплащания еРау;

  2. За застраховки Помощ при пътуване в чужбина, Злополука и  Домашно имущество – чрез дебитна или кредитна карта или чрез система за разплащания еРау.

V. ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Чл.6.1. След успешно приключване на електронната поръчка чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща на имейл адрес, предоставен от КЛИЕНТА, информация за застрахователната полица, когато става въпрос за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Получената от КЛИЕНТА по предходното изречение информация не съставлява застрахователна полица.

Чл.6.2.След успешно приключване на електронната поръчка на застраховка Помощ при пътуване в чужбина, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, със застрахователен сертификат, Общите условия по застраховката и застрахователна полица. Получената от КЛИЕНТА застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователната полица на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

Чл.6.3.След успешно приключване на електронната поръчка на застраховка Злополука, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, със застрахователен сертификат, Общите условия по застраховката и застрахователна полица. Получената от КЛИЕНТА застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователната полица на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

Чл.6.4.След успешно приключване на електронна поръчка на застраховка Домашно имущество, чрез системата online.generali.bg ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща имейл, на електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, със застрахователен сертификат, Общите условия по застраховката и застрахователна полица. Получената от КЛИЕНТА застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на застрахователен договор. КЛИЕНТЪТ може да разпечата застрахователната полица на хартиен носител, по желание и най-вече в случаите, в които може да се наложи да удостовери този факт пред трети лица.

Чл. 7.1. Застрахователната полица по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се доставя лично на КЛИЕНТЪТ по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.7.2.Застрахователен сертификат по застраховка Домашно имущество се доставя лично на КЛИЕНТА по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в случаите, когато имотът е ипотекиран и застраховката е в полза на банка.

Чл. 8. Застрахователната полица по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се предава на КЛИЕНТА лично срещу документ за самоличност. КЛИЕНТЪТ саморъчно подписва полицата и придружаващите я документи (при наличието на такива) пред представителя на специализираната куриерска служба. В случай, че КЛИЕНТА не бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за предаване на пратката, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да я достави.

Чл. 9. Застрахователят ще съдейства на всеки подаден сигнал от КЛИЕНТА за забавяне на доставка на онлайн застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, поверена на външен за страните доставчик. При наличие на забава, КЛИЕНТЪТ трябва своевременно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на имейл - online.bg@generali.com .

VІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Чл. 10. По силата на чл.12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние КЛИЕНТЪТ може да се откаже от сключената чрез системата online.generali.bg застрахователна полица в срок до 14 дни от сключването й.

Чл. 11. Застрахователни полици във връзка с пътуване, багаж или всички други краткосрочни застрахователни полици със срок по-малък от 1 календарен месец, не могат да се отказват по реда на предходната разпоредба.

Чл.12. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ по чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, той дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ частта от застрахователната премия, съответна на периода, през който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски.

Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на КЛИЕНТА всички заплатени от него суми, с изключение на сумите по чл. 12 от настоящите Общи условия, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението на КЛИЕНТА за упражняване правото му на отказ.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията в системата online.generali.bg да се поддържа винаги вярна и актуална.

Чл.15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не гарантира, че достъпът до системата online.generali.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до системата online.generali.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

VІІІ. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обработва личните данни, предоставени от КЛИЕНТА в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

ІХ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ("cookies")

Чл.17. Бисквитката ("cookie") представлява малък файл съдържащ информация за използването на даден сайт на текущия компютър. Файлът се пази на твърдия диск на Вашия компютър или временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Ако отстраните или откажете употребата на "бисквитки" на този уеб сайт, функционалността му ще се повлияе и това може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои от функциите му могат да станат недостъпни.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. С приемането на настоящите Общи условия от КЛИЕНТЪТ се счита, че същият дава изрично съгласието си по смисъла на чл.13, ал.1, изр.2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на застрахователната полица да започне преди изтичането на срока за упражняване правото на отказ от страна на КЛИЕНТЪТ по чл.10 от тези Общи условия.

Чл.19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правото да променя по всяко време Общите условия по предлаганите от него застрахователни продукти, като своевременно публикува тези промени в сайта www.online.generali.bg заедно със съобщение за промените.

Чл.20.Промените в тези Общи условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за доставка на застрахователна полица.

Чл.21. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.