Условия

Важна информация за сключване на онлайн застраховка Гражданска отговорност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ПРОДУКТА по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

На корпоративния сайт на Дружеството http://www.generali.bg/ ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно Вътрешни правила на Дженерали Застраховане АД за администриране на молби, жалби, сигнали и препоръки от ползватели на застрахователни услуги, които са публикувани  на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

• Онлайн застраховка Гражданска отговорност сключена през портала online.generali.bg е валидна за срок от 1 година. Застрахователната премия се заплаща еднократно. За сключване на застраховка Гражданска отговорност за по-кратък срок, но не за по-малко от 30 дни, се спазват условията на чл.489, ал.4, т. 1,2 и 3 от КЗ. В този случай е необходимо да посетите най-близкото за Вас представителство на Дженерали Застраховане АД, където да заявите своята полица.
В случай, че желаете да заплатите премията на отделни вноски, посетете най-близкото за Вас представителство на Дженерали Застраховане АД.

• Условията по тази застраховка се уреждат от Кодекса за застраховането /КЗ/ и от Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 461, т.1 и 2 от КЗ и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС, издадена от Комисията за финансов надзор.

• Обект на застраховане по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, наричана още Гражданска отговорност, е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които вреди застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

• Застраховката покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на:

  1. Република България, съгласно българския закон;
  2. Държава членка на Европейския съюз, съгласно нейния закон;
  3. Друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, съгласно нейния закон;
  4. Трета държава, съгласно чл.480, ал.1, т.3 от КЗ /когато вредите са причинени на лица от държава членка на Европейския съюз или друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, при пътуване между териториите на две държави – членки на Европейския съюз или принадлежащи към Европейското икономическо пространство и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за територията на третата държава. В този случай отговорността се покрива, съгласно закона на държавата членка на Европейския съюз, респ. другата държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, където обичайно се намира МПС по повод на което е сключена застраховката/.
  5. Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, съгласно нейния закон.

За територията на РБългария се прилагат следните застрахователни суми (лимити на отговорност):

 
За вреди на Имущество до:За неимуществени и имуществени вреди, вследствие телесно увреждане или смърт
  
Два милиона и сто хиляди лева Десет милиона четиристотин и двадесет лева, независимо от броя на увредените лица.  

• За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите принадлежащи към Европейското икономическо пространство застрахователните суми са съгласно местните законодателства.

• За територията на трети държави, застрахователните суми са съгласно разпоредбата на чл.480, ал.1, т.3 от КЗ.

• Застраховани лица са собственикът на МПС, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което ползва МПС на законно основание.

• За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.

• Срокът на застраховката е една година. Сключването на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите за по-кратък срок, но за не по-малко от 30 дни, се допуска само в случаите по чл. 489, ал.4, т. 1, 2 и 3 от КЗ.

• В случаите на разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат от застрахования в сроковете, уговорени в застрахователната полица. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия договорът за застраховка се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

• При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, застрахованият е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено най-близката териториална структура на застрахователя. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове от увредени лица или за плащанията, които е извършил към тях. При предявен иск от увредения застрахованият е длъжен да иска привличане на застрахователя в процеса, когато това е допустимо от закона.

• Сключени спогодби между увредения и застрахования относно размера на обезщетението, както и признаването на задължението от застрахования, имат действие за застрахователя само ако са одобрени от него. За спогодби се считат и постигнатите споразумения между страните по наказателни дела за размера на обезщетенията по граждански искове.

• Настъпването на застрахователно събитие на територията на Република България се доказва със съответните документи по Закона за движението по пътищата, правилника за прилагането му, както и с друг документ, издаден от органите на МВР или на съдебната власт.

• В случай на промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява. Старият собственик на МПС е длъжен да предаде на новия собственик всички документи, удостоверяващи сключената застраховка. Старият и новият собственик на МПС са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето.

Инструкции при настъпване на пътно транспортно произшествие /ПТП/ в чужбина

• Във Ваш интерес е да изчакате пристигането на полицията.

• Не подписвайте документи с неясно съдържание или на език, който не разбирате.

• Ваше право е да изискате присъствието на преводач. Това може да отнеме повече време от обичайното, но ще Ви спести затрудненията, предизвикани от факта, че поради неразбиране, сте подписали документ, с чието съдържание не сте съгласни.

• Дженерали Застраховане АД Ви снабдява с български двустранен констативен протокол за ПТП, чието съдържанието е идентично с това на протоколите в повечето европейски държави. По този начин можете да се уверите дали в документа не са маркирани полета, с чието съдържание не сте съгласни.

• Винаги настоявайте да получите отрязък или копие от застраховките Зелена карта или Гражданска отговорност на останалите участници в ПТП. Това би улеснило Вашите евентуални претенции, които биха възникнали след уточняване степента на вина на участниците. Ако Ви бъде отказано, постарайте се да запишете всички полезни данни, като: регистрационен номер на МПС, номер и срок на валидност на застрахователната полица, име на застрахователната компания, издала полицата и др.

• Запазете оригинали или ксерокопия на всички документи относно настъпването на ПТП, наличието и степента на вина на всички участници в него. Задължително изискайте копия от всички документи, които сте подписали, като: полицейски протокол за ПТП, двустранен протокол за ПТП, декларации за вина, квитанции и актове за глоба и др.

За Ваше улеснение, при настъпване на ПТП в чужбина може да се свържете с денонощния асистанс център на Дженерали Застраховане АД на тел.: + 359 2 9267 222 и факс: +359 2 9267 402.

Тарифа и тарифни условия

Дженерали Застраховане АД е сред лидерите в предлагането на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, като прилага утвърдените в световен мащаб практики за анализ на риска и предлагане на сегментирана тарифа. Тарифата за физически лица е разработена на принципа на сегментационни критерии.

 

Срок на застраховката

Срокът на действие на застраховката, сключена чрез online.generali.bg е 1 /една/ година.
Допустимо е съгласно чл.489, ал.4, т.1, 2 и 3 от КЗ, сключването на застраховка за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, само в следните случаи:

- при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация, съгласно действащото българско законодателство;

- при сключване на гранична застраховка - застраховат се лица, които управляват МПС и при влизане на територията на РБългария нямат валидна застраховка за територията на страната. Същите сключват гранична застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на ГКПП, през който влизат на територията на РБългария;

- при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;

- при сключване на застраховка на бавно движещи се МПС, които по конструктивни причини не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 км/час. Към бавно движещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар, не могат да се движат със скорост по-висока от 30 км/час;

- при сключване на застраховка на самоходни машини - "самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителните машини и други подобни.

Териториална валидност

Територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договор, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на накоя от посочените държави.

Към всяка сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, "Дженерали Застраховане" АД предоставя безплатен сертификат Зелена карта, валидна за всички държави членки на Зелена карта.