Условия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ПРОДУКТА по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

На корпоративния сайт на Дружеството http://www.generali.bg/ ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно Вътрешни правила на Дженерали Застраховане АД за администриране на молби, жалби, сигнали и препоръки от ползватели на застрахователни услуги, които са публикувани  на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Условия на онлайн застраховка Домашно имущество

Онлайн застраховка Домашно имущество сключена през онлайн портала www.online.generali.bg на Дженерали Застраховане АД е изцяло електронен продукт. Застрахователната премия се заплаща еднократно, за срок от 1 година.

Общи положения. Териториално действие.

Застраховани лица по тази застраховка могат да бъдат физически или юридически лица. Застраховката има действие на територията на Република България и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в полицата/сертификата адрес.

Покрити застрахователни рискове

Сключвайки онлайн застраховка Домашно имущество вие избирате срещу какви рискове да се застраховате.

В онлайн продукта предлаган от online.generali.bg са включени основни и допълнителни покрития, като всяка една застраховка покрива рисковете Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар; Разходи за разчистване на развалини и останки, Разходи за преместване, предпазване и съхранение и Разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване; Земетресение.

По ваша преценка можете да включите и следните допълнителни покрития, когато поръчвате онлайн застраховка Домашно имущество.

 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и морски вълни.
 • Наводнение, вследствие на природни бедствия.
 • Свличане или срутване, подпочвени води.
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми.
 • Късо съединение и токов удар.
 • Вандализъм/злоумишлени действия на трети лица.
 • Чупене на стъкла.
 • Кражба чрез взлом.
 • Грабеж.
 • Кражба чрез използване на техническо средство.
 • Гражданска отговорност към трети лица.

Влизане в сила, начало и край на онлайн застраховка Домашно имущество

Застраховката е със срок на действие 1 година. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен в застрахователната полица и сертификат за начало на срока при успешно плащане и изтича в 24:00 часа на деня, посочен в полицата/сертификата за край на срока.

Застрахователна сума

Застрахователната сума (лимитът на отговорност) на застрахованите имущества се определя в български лева или в чуждестранна валута.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е сумата, която Застраховащият заплаща на Застрахователя и срещу която Застрахователят покрива договорените в застрахователната полица и сертификата застрахователни рискове. Застрахователната премия се определя от Застраховятеля, съгласно тарифата му, действаща към момента на Вашата заявка.

Застрахователно обезщетение

Застрахователят изплаща дължимото застрахователното обезщетение най-късно до 15 работни дни от представянето на всички необходими и изискани от застрахователя документи за съответното застрахователно събитие.

Документи за изтегляне

Подробни Общи условия на застраховка Домашно имущество.pdf pdf, 384  
ИДЗП_Домашно_имущество_индивидуално.pdf pdf, 1158  
ОУ Домашно имущество в сила от 01.09.2019.pdf pdf, 384