Условия

Условия на онлайн застраховка Домашно имущество

Онлайн застраховка Домашно имущество сключена през онлайн портала online.generali.bg на Дженерали Застраховане АД е изцяло електронен продукт. Застрахователната премия се заплаща еднократно, за срок от 1 година.

Общи положения. Териториално действие.

Застраховани лица по тази застраховка могат да бъдат физически или юридически лица. Застраховката има действие на територията на Република България и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в сертификата адрес.

Покрити застрахователни рискове

Сключвайки онлайн застраховка Домашно имущество вие избирате срещу какви рискове да се застраховате.

В онлайн продукта предлаган от online.generali.bg са включени основни и допълнителни покрития, като всички застраховки покриват основните клаузи Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане ма летателно тяло; Разходи за разчистване на развалини и останки и разходи за хотел; Земетресение.

По ваша преценка можете да включите и следните допълнителни покрития, когато поръчвате онлайн застраховка Домашно имущество.

 • Буря; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря; ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед.
 • Наводнение, вследствие на природни бедствия.
 • Свличане и срутване на земни пластове.
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми.
 • Късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния.
 • Вандализъм/злоумишлени действия на трети лица, в т.ч. злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж.
 • Кражба чрез взлом или опит за такава.
 • Гражданска отговорност на трети лица следствие на събитие.
 • Кражба чрез използване на техническо средство.
 • Чупене на стъкла
 • Грабеж

Влизане в сила, начало и край на онлайн застраховка Домашно имущество

Застраховката е със срок на действие 1 година. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен в застрахователния сертификат за начало на срока при успешно плащане и изтича в 24:00 часа на деня, посочен в сертификата за край на срока.

Застрахователна сума

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано имуществото. Застрахователната сума се посочва в застрахователния сертификат.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и срещу която застрахователя покрива договорените в онлайн сертификата застрахователните рискове. Застрахователната премия се определя от застраховятеля, съгласно тарифата му, действаща към момента на Вашата заявка.

Застрахователно обезщетение

Застрахователят изплаща дължимото застрахователното обезщетение най-късно до 15 дни от представянето на всички необходими и изискани от застрахователя документи за съответното застрахователно събитие.

Документи за изтегляне

Общи условия Домашно имущество в сила от 01.02.2018 pdf, 2553