Условия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

http://www.generali.bg/ на този сайт ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал.1 от КЗ, които са публикуване на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове, като медиация и арбитраж.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Условия на онлайн застраховка Домашно имущество

Онлайн застраховка Домашно имущество сключена през онлайн портала www.online.generali.bg на Дженерали Застраховане АД е изцяло електронен продукт. Застрахователната премия се заплаща еднократно, за срок от 1 година.

Общи положения. Териториално действие.

Застраховани лица по тази застраховка могат да бъдат физически или юридически лица. Застраховката има действие на територията на Република България и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в сертификата адрес.

Покрити застрахователни рискове

Сключвайки онлайн застраховка Домашно имущество вие избирате срещу какви рискове да се застраховате.

В онлайн продукта предлаган от online.generali.bg са включени основни и допълнителни покрития, като всички застраховки покриват основните клаузи Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане ма летателно тяло; Разходи за разчистване на развалини и останки и разходи за хотел; Земетресение.

По ваша преценка можете да включите и следните допълнителни покрития, когато поръчвате онлайн застраховка Домашно имущество.

  • Буря; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря; ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед.
  • Наводнение, вследствие на природни бедствия.
  • Свличане и срутване на земни пластове.
  • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми.
  • Късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния.
  • Вандализъм/злоумишлени действия на трети лица, в т.ч. злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж.
  • Кражба чрез взлом или опит за такава.
  • Гражданска отговорност на трети лица следствие на събитие.
  • Кражба чрез използване на техническо средство.

Влизане в сила, начало и край на онлайн застраховка Домашно имущество

Застраховката е със срок на действие 1 година. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен в застрахователния сертификат за начало на срока при успешно плащане и изтича в 24:00 часа на деня, посочен в сертификата за край на срока.

Застрахователна сума

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано имуществото. Застрахователната сума се посочва в застрахователния сертификат.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и срещу която застрахователя покрива договорените в онлайн сертификата застрахователните рискове. Застрахователната премия се определя от застраховятеля, съгласно тарифата му, действаща към момента на Вашата заявка.

Застрахователно обезщетение

Застрахователят изплаща дължимото застрахователното обезщетение най-късно до 15 работни дни от представянето на всички необходими и изискани от застрахователя документи за съответното застрахователно събитие.

Документи за изтегляне

Общи условия Домашно имущество в сила от 01.02.2018 pdf, 2553